HISTORY

 Con đường phát triển của Halang 

2019

 • Tháng 7   Được cấp phép chứng nhận vệ sinh tại Trung Quốc
 • Tháng 7   Hoàn thành đăng ký đảm bảo vệ sinh tại Việt Nam

2018

 • Tháng 11   Đạt chứng nhận ISO 9001
 • Tháng 10   Được chứng nhận doanh nghiệp mạo hiểm
 • Tháng 9   Được lựa chọn là doanh nghiệp thường trú tại trung tâm phát triển năng lực phụ nữ tỉnh Gyeonggi

2017

 • Tháng 11   Được chứng nhận là doanh nghiệp nữ bởi Cục quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Gyeonggi
 • Tháng 10   Được chứng nhận là doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi Cục quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Gyeonggi
 • Tháng 10   Thành lập HALANG CO., LTD.

2019

 • Tháng 7 Được cấp phép chứng nhận vệ sinh tại Trung Quốc
 • Tháng 7 Hoàn thành đăng ký đảm bảo vệ sinh tại Việt Nam

2018

 • Tháng 11 Đạt chứng nhận ISO 9001
 • Tháng 10 Được chứng nhận doanh nghiệp mạo hiểm
 • Tháng 9 Được lựa chọn là doanh nghiệp thường trú tại trung tâm phát triển năng lực phụ nữ tỉnh Gyeonggi

2017

 • Tháng 11 Được chứng nhận là doanh nghiệp nữ bởi Cục quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Gyeonggi
 • Tháng 10 Được chứng nhận là doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi Cục quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Gyeonggi
 • Tháng 10 Thành lập HALANG CO., LTD.